Nasze kapitały

Kapitał relacyjny


Grupa Kęty S.A. zadeklarowała, iż wskaźnik wypłaty dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020


Kapitał finansowy

Wybrane skonsolidowane
Dane finansowe
2017
PLN
2016
PLN
2017
EUR
2016
EUR
Przychody netto ze sprzedaży 2 643 2 267 623 518
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 301 282 71 65
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 229 267 69 61
Zysk (strata) netto 237 278 56 64
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 237 278 56 64
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 267 315 64 72
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -187 -270 -44 -62
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -85 -43 -20 -10
31.12.2017PLN 31.12.2016PLN 31.12.2017EUR 31.12.2016EUR
Aktywa razem 2 499 2 323 599 525
Zobowiązania długoterminowe 270 228 65 51
Zobowiązania krótkoterminowe 866 690 208 156
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej 1 363 1 405 327 318

Kapitał produkcyjny

Wyroby wyciskane


Procentowy udział Grupy Kęty w rynku europejskim
ok.2,4%
ilościowo o ok. 75 tys ton wyrobów z aluminium.

Systemy aluminiowe


Roczne przychody ze sprzedaży Aluprof S.A. przekraczają
260
mln euro

Opakowania giętkie


Całkowita ilość sprzedaży SOG wyniosła około
51
tys. ton
(wzrost o 54% r/r)


Kapitał ludzki i intelektualny


57%30-50 lat wśród nich 25% to kobiety

71%osób pracuje na czas nieokreślony

W 2017 w segmentach SWW, SSA, SOG zatrudniono770pracowników