Nasze wartości

Społeczna odpowiedzialność
biznesu

Wspólnie wyznaczają nasz horyzont i kierunek. Na nich się skupiamy, do ich realizacji dążymy.

Misja

Dla przyszłości…
„zapewniając rozwój pracowników, efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych, bezpieczeństwo, ochronę środowiska, długoterminową wartość ekonomiczną”.

Wizja

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa,innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna, odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Wartości

„Firma światowej klasy
w obszarach swoich działań”

Grupa Kęty S.A. wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju, deklarując szczególny nacisk na rzecz celu nr 8 - godna praca i wzrost gospodarczy. Potwierdzeniem działań w tych obszarach mogą być przyznane wyróżnienia i miejsca w rankingach.


Profesjonalizm i etyka

Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki.

Naszymi wartościami są standardy moralne, etyka i kultura biznesowa, innowacyjność rozwiązań i odpowiedzialność społeczna, odzwierciedlające sposób funkcjonowania Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.


Polityka personalna 4 135 w tym 24% to kobiety, a 3% stanowi kadra kierownicza
Polityka różnorodności Polityka różnorodności jest rozwinięciem wytycznych określonych w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA.
Bezpieczeństwo 100% Wszyscy pracownicy segmentów objęci są działaniami zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Rozwój i badania

Strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i usług polega na oferowaniu wysokiej jakości produktów, które są często projektowane na indywidualne zamówienia i potrzeby klientów. Dlatego priorytetem są inwestycje w kapitał ludzki i najnowsze technologie. Takie podejście przekłada się na sukces – produkty spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. znajdują coraz szersze grupy odbiorców w kraju i na świecie. Działalność badawczo-rozwojowa, wdrażane innowacje oraz ciągły proces doskonalenia parku maszynowego są tymi czynnikami, które przyczyniają się do sukcesu organizacji i rozwoju we wszystkich głównych segmentach biznesowych.

2500 indywidualnych rozwiązań architektonicznych w 2017 roku

Ilość badań i certyfikacji w 2017 roku: 70 badań - średnio co trzeci dzień w roku 92 raporty z badań - co drugi dzień wydawany jest na świecie certyfikat dla Aluprof.


Odpowiedzialność
Grupa dla świata


Społeczne zaangażowanie