O raporcie

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane po raz trzeci w oparciu o wytyczne standardu GRI G4. Poprzednie sprawozdanie o podobnym charakterze zostało opublikowane w marcu 2016 roku. Organizacja raportuje ten sam zakres danych (ilość i rodzaj wskaźników) oraz obszar raportowania. Zmiana w stosunku do poprzedniego oświadczenia polega na rozszerzeniu spółek Grupy Kapitałowej, z których prezentujemy dane pozafinansowe. Mianowicie w roku 2017 prezentujemy dane w Segmencie Opakowań Giętkich również ze spółki Alupol Films Sp. z o.o. oraz w Segmencie Systemów Aluminiowych ze spółki Metalplast Stolarka Sp. z o.o. (która we wrześniu 2017 roku została połączona z Aluprof S.A.) oraz ROMB S.A. Oznacza to, że raportowaniem objęte zostały wszystkie spółki krajowe opisywanych segmentów biznesowych.

Spółka raportuje w okresach rocznych – dane odnoszą się do roku kalendarzowego 2017. Raportowane dane dotyczą ww. wskazanych segmentów z wyjątkami, kiedy w tekście odwołujemy się do działań prowadzonych w skali całej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. (np. obszar etyki, działalność Fundacji czy projekty w obszarze wrażliwość ekologiczna). Zakres raportowania ujęliśmy również w tabeli GRI. Spółka nie wprowadzała jakichkolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Osobą nadzorującą proces tworzenia sprawozdania oraz osobą do kontaktu w sprawie raportu jest Zbigniew Paruch – Główny Specjalista ds. PR.

Przy przygotowaniu sprawozdania wykorzystano wybrane wskaźniki proponowane przez GRI G4 w wersji podstawowej „CORE”. Sprawozdanie powstało przy współpracy wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za poszczególne omawiane w raporcie aspekty, m.in. HR, Ochrona Środowiska, Relacje Inwestorskie, CSR, Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne.

Grupa Kęty S.A. ul. Kościuszki 111, 32-650 Kęty, Polska tel.: +48 (33) 844 60 00 strona: www.grupakety.com
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Strona
STRATEGIA I ANALIZA
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii. List Prezesa
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans. Zarządzanie ryzykiem
PROFIL ORGANIZACYJNY
G4-3 Nazwa organizacji. O Raporcie
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi. Model Biznesowy
Wyroby wyciskane
Systemy aluminiowe
Opakowania giętkie
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej. O Raporcie
G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie organizacja prowadzi istotne działania, lub które są szczególnie istotne w kontekście kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie. Surowce i źródła zaopatrzenia
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji. Spółka na rynku kapitałowym
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-9 Skala działalności organizacji. Grupa Kapitałowa w liczbach
Strategia 2020
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć. Ludzie
Kapitał ludzki i intelektualny
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi. Kapitał ludzki i intelektualny
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-14 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
G4-17 Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych aspektów. Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu. O raporcie
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu. O raporcie
G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji. O raporcie
G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji. O raporcie
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia. O raporcie
G4-23 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic aspektów. O raporcie
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
G4-24 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację. Interesariusze
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy. Interesariusze
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania. Interesariusze
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy. Interesariusze
PROFIL RAPORTU
G4-28 Okres raportowania. O raporcie
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu. O raporcie
G4-30 Cykl raportowania. O raporcie
G4-31 Osoba kontaktowa. O raporcie
G4-32 a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizacje.
b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.
c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).
O raporcie
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym. O raporcie
ŁAD ORGANIZACYJNY
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Rada Nadzorcza
G4-35 Proces upoważniania przez najwyższy organ nadzoru wyższej kadry zarządzającej i innych pracowników do nadzorowania kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-42 Rola najwyższego organu nadzoru oraz wyższej kadry zarządzającej w rozwoju, zatwierdzaniu i uaktualnianiu celów organizacji, oświadczeń na temat wartości i misji organizacji, strategii, polityk i celów związanych z wpływami ekonomicznymim środowiskowymi i społecznymi. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
O raporcie
G4-51 Polityka wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego i wyższej kadry zarządzającej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
ETYKA
G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych. Profesjonalizm i Etyka
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania. Profesjonalizm i Etyka
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie. Profesjonalizm i Etyka
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Wskaźniki ekonomiczne
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
Praktyki zakupowe
G4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Surowce/Materiały
G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Surowce/Materiały" Odpowiedzialność - Grupa dla świata
Energia
G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
Woda
G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Woda”. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
Emisje
G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-EN21 Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
Ścieki i odpady
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ścieki i odpady”. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi
G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
Ogólne
G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym
G4-EN34 Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg. Odpowiedzialność - Grupa dla świata
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE
Praktyki zatrudnienia i godna praca
Zatrudnienie
G4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region. Kapitał ludzki i intelektualny
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin. Ludzie
Projekty dla pracowników
G4-LA3 Powrót do pracy i wskaźnik rotacji pracowników po urlopie rodzicielskim w podziale na płeć. Kapitał ludzki i intelektualny
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”. Ludzie
Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi
G4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych. Kapitał ludzki i intelektualny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
G4-LA5 Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Ludzie
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów. Ludzie
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Ludzie
Edukacja i szkolenia
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia. Kapitał ludzki i intelektualny
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Edukacja i szkolenia”. Kapitał ludzki i intelektualny
Różnorodność i równość szans
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Różnorodność i równość szans”. Ludzie
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn
G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska. Ludzie
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy
G4-LA16 Liczba skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg. Profesjonalizm i Etyka
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy". Profesjonalizm i Etyka
Prawa człowieka
Przeciwdziałanie dyskryminacji
G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii. Ludzie
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Przeciwdziałanie dyskryminacji". Ludzie
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka
G4-HR12 Liczba skarg z zakresu naruszenia praw człowieka, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy. Profesjonalizm i Etyka
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka". Profesjonalizm i Etyka
Wpływ na społeczeństwo
Społeczność lokalna
G4-SO1 Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe. Społeczne zaangażowanie
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”. Społeczne zaangażowanie
Przeciwdziałanie korupcji
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia pracowników z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych w organizacji. Profesjonalizm i Etyka
Udział w życiu publicznym
G4-SO6 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów i beneficjentów. Profesjonalizm i Etyka
>