Raport Roczny2019

EN

Strategia w liczbach

0

MLD PLN

skumulowane przychody ze sprzedaży

0

MLD PLN

skumulowany zysk netto

0

MLD PLN

skumulowana EBITDA

6 lat trwania strategii
1,3MLD PLN

Prognozowany poziom wypłaconej dywidendy w okresie 2015 – 2020


1,3MLD PLN

Prognozowane wydatki inwestycyjne w okresie 2015 – 2020


W dniu 5 lutego 2020 roku ogłosiliśmy ambitne cele do realizacji w roku 2020 – ich osiągnięcie pozwoliłoby w ciągu 6 lat Strategii do roku 2020 osiągnąć skonsolidowane przychody ze sprzedaży w kwocie 16,4 mld zł, zysk EBITDA 2,7 mld zł oraz zysk netto 1,6 mld zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczymy w tym okresie 1,3 mld zł i podobną kwotę na dywidendę dla akcjonariuszy.

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości Spółki dzięki:

  • zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,
  • stabilnej polityce dywidendowej,
  • stworzeniu potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,
  • utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.


Szczegółowe cele finansowe

Cele finansowe ujęte w Strategii 2020 przewidują istotny wzrost wartości poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat w stosunku do wyników osiągniętych przez Grupę Kapitałową w 2014 r. (rok bazowy) i zakładają w okresie jej obowiązywania osiągnięcie poziomu przychodów ze sprzedaży na poziomie 3 357 mln zł (wzrost o 84% w stosunku do roku bazowego), zysku EBITDA na poziomie 514 mln zł (wzrost o 66% w stosunku do roku bazowego), zysku operacyjnego na poziomie 360 mln zł (wzrost o 60% w stosunku do roku bazowego) oraz zysku netto na poziomie 263 mln zł (wzrost o 56% w stosunku do roku bazowego).

Zobacz obowiązującą w ramach Strategii 2020 Politykę dywidendową.

Dane w mln PLN Prognoza 2020 Cele finansowe 2020 Zakładany po 2020 r.
stopień realizacji celów
finansowych Strategii 2020

Przychody operacyjne

3 314 3 357 99%

EBITDA

535 514 104%

Zysk netto

294 263 112%

Wydatki Inwestycyjne

213 263 99%Dane w mln PLN Prognoza 2020 Skumulowane cele Strategii 2015-2020 Wykonanie 2015-2019 + prognoza 2020 Zakładany po 2020 r. stopień realizacji celów finansowych Strategii 2020

Przychody operacyjne

3 314 16 000 16 447 103%

EBITDA

535 2 582 2 674 103%

Zysk netto

294 1 470 1 581 106%

Wydatki Inwestycyjne

213 1 354 1 340 99%
Prognoza wybranych wyników finansowych i operacyjnych na rok 2020 oznacza, iż w przypadku jej realizacji Grupa Kapitałowa przekroczy wszystkie cele przyjęte w Strategii 2020 w tym:

  • Przychody ze sprzedaży w okresie 2015 – 2020 wyniosą 16 447 mln zł wobec planowanych 16 000 mln zł
  • Zysk EBITDA w okresie 2015 – 2020 wyniesie 2 674 mln zł wobec 2 582 mln zł planowanych
  • Zysk netto w okresie 2015 – 2020 wyniesie 1 581 mln zł wobec planowanej kwoty 1 470 mln zł
  • Wypłacona dywidenda w okresie 2015 – 2020 osiągnie poziom 1 298 mln zł wobec planowanej 1 091 mln zł
  • Wydatki inwestycyjne w okresie 2015 – 2020 nie przekroczą zaplanowanego pułapu w kwocie 1 354 mln zł

Wartość wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej w latach 2015-2018 wyniosła , a łączne przepływy pieniężne netto wyniosły w tym okresie tys. zł. Spółka wypłacała w latach 2015-2018 w formie dywidendy dla akcjonariuszy średnio 90% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej osiągniętego w latach 2014-2017, co wpisuje się w obowiązującą w okresie Strategii 2020 politykę dywidendową.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.