Raport Roczny2019

EN

Tabela GRI

W poniżej tabeli zlinkowane zostały wskaźniki znajdujące się w wersji online.
Wszystkie wskaźniki dostępne są w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej Grupa Kęty SA w 2019 roku.

WSKAŹNIK I JEGO OPISONLINENR. STRONY W SPRAWOZDANIU ZARZĄDUZASADY GLOBAL COMPACTPN-ISO 26000 KLUCZOWE OBSZARYSIN
STRATEGIA I ANALIZA
102-14 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.List Prezesa Zarządu4-5; 36-37
102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.Zarządzanie ryzykiem32-35; 60-61G.3.1; G.3.2
PROFIL ORGANIZACYJNY
102-1 Nazwa organizacji.6
102-2 Główne marki, produkty i/lub usługi.Wyroby wyciskane
Systemy aluminiowe
Opakowania giętkie
6; 10-12
102-3 Lokalizacja siedziby głównej.6
102-4 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie organizacja prowadzi istotne działania, lub które są szczególnie istotne w kontekście kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie.6;10-12; 32-33
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji.
Spółka na rynku kapitałowym
6; 62
102-6 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów.Wyroby wyciskane
Systemy aluminiowe
Opakowania giętkie
6; 10-12; 32-33
102-7 Skala działalności organizacji.Strategia
w liczbach

Kapitał finansowy
6; 9-12; 17-27
102-8 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.42-43Zasada 1S.2.1
102-41 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.44
102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości.10-11
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw.O raporcie9; 35-36; 62
102-11 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.48Zasada 8
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.Społeczna odpowiedzialność w biznesie36-37G.2.2
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.Społeczna odpowiedzialność w biznesie36-37
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC
102-45 Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem.9-10
102-46 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych aspektów. Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.O raporcie35-36
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.O raporcie35-36
103-1 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.O raporcie35-36
103-1 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji.O raporcie35-36
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.O raporcie35-36
102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic aspektów.O raporcie35-36
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.Interesariusze37-38
102-42 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy.Interesariusze37-38
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.Interesariusze37-38
102-44 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.Interesariusze37-38
PROFIL RAPORTU
102-50 Okres raportowania.O raporcie35-36
102-51 Data publikacji ostatniego raportu.O raporcie35-36
102-52 Cykl raportowania.O raporcie35-36
102-53 Osoba kontaktowa.O raporcie35-36
102-5435-36
a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizacje.O raporcie35-36
b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.O raporcie56-59
c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).O raporcie35-36
102-55 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.O raporcie35-36
ŁAD ORGANIZACYJNY
102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.Zarząd i Rada Nadzorcza67-78
102-19 Proces upoważniania przez najwyższy organ nadzoru wyższej kadry zarządzającej i innych pracowników do nadzorowania kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.67-69
102-26 Rola najwyższego organu nadzoru oraz wyższej kadry zarządzającej w rozwoju, zatwierdzaniu i uaktualnianiu celów organizacji, oświadczeń na temat wartości i misji organizacji, strategii, polityk i celów związanych z wpływami ekonomicznymi środowiskowymi i społecznymi.Społeczna odpowiedzialność biznesu36-37; 66-69Ład organizacyjny
102-35 Polityka wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego i wyższej kadry zarządzającej14-16
ETYKA
102-16 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.Profesjonalizm
i etyka
39Zasada 1, 2, 3, 5, 7, 8,10Uczciwe praktyki operacyjne
Praktyki z zakresu pracy
Prawa człowieka
G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4;
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania.Profesjonalizm
i etyka
39G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4;
102-17 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośredniemu przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie.Profesjonalizm
i etyka
39G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4; S.10.2
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
Wskaźniki ekonomiczne
201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.Strategia
liczbach
26-27
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”.Kapitał finansowy26-27
Praktyki zakupowe
204-1 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.10-11
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.10-11
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE
Surowce /Materiały
301-1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.Polityka środowiskowa grupy dla świata50-51E.1.1
301-2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.Polityka środowiskowa grupy dla świata50-51środowisko/Zrównowarzone wykorzystanie zasobówE.1.1
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Surowce/Materiały"Polityka środowiskowa grupy dla świata50
Energia
302-1 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.Polityka środowiskowa grupy dla świata51-52E.2.1
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Energia”Polityka środowiskowa grupy dla świata51
Woda
303-1 Łączny pobór wody według źródła.Polityka środowiskowa grupy dla świata52E.3.1
303-3 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniuPolityka środowiskowa grupy dla świata52-53środowisko/Zrównoważone wykorzystanie zasobówE.3.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Woda”Polityka środowiskowa grupy dla świata52
Emisje
305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.Polityka środowiskowa grupy dla świata48-49E.5.1
305-7 Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.Polityka środowiskowa grupy dla świata49E.5.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.Polityka środowiskowa grupy dla świata48-49środowisko/Zapobieganie zanieczyszczeniom
Ścieki i odpady
306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.Polityka środowiskowa grupy dla świata53
306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.Polityka środowiskowa grupy dla świata53-54E.6.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Scieki i odpady”.Polityka środowiskowa grupy dla świata53-54
Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi
307-1 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.Polityka środowiskowa grupy dla świata54E.7.4
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”.Polityka środowiskowa grupy dla świata54
Ogólne
103-2 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.Polityka środowiskowa grupy dla świata55
Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym
103-2 Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.Polityka środowiskowa grupy dla świata55E.7.3
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE
Praktyki zatrudnienia i godna praca
ZatrudnienieS.2.2; S.2.3
401-1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region.Polityka personalna43Praktyki z zakresu pracy/ Zatrudnienie i stosunki pracyS.2.15
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin44
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.Polityka personalna39-40Zasada 1
Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi
402-1 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.44Praktyki z zakresu pracy/Dialog społeczny
Bezpieczeństwo i higiena pracy
403-9 Wskaźnik urazów 45-46
403-5 Wskaźnik Szkolenia pracowników z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w pracy46
403-6 Promocja zdrowia pracownikówPolityka personalna
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy".Polityka personalna45-46Praktyki z zakresu pracy/ Bezpieczeństwo i Higiena pracy
Edukacja i szkolenia
404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.44-45
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Edukacja i szkolenia".48-49Praktyki z zakresu pracy/ Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracyS.6.2
Różnorodność i równość szans
405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.13-14; 40-41S.2.9
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Różnorodność i równość szans”.40-41Zasada 1,6Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.40-41Zasada 1,6
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy
103-2 Liczba skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skargProfesjonalizm
i etyka
39Zasada 2,6
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy"Profesjonalizm
i etyka
39Zasada 2,6
Prawa człowieka
Przeciwdziałanie dyskryminacji
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestiiProfesjonalizm
i etyka
41-42Zasada 1, 6
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Przeciwdziałanie dyskryminacji"40-41Zasada 1, 6Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe
Prawa człowieka/ Nalezyta staranność
Prawa człowieka/ Fundamentalne zasady i prawa w pracy
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka
103-2 Liczba skarg z zakresu naruszenia praw człowieka, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmyProfesjonalizm
i etyka
39Zasada 2,6
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka"Profesjonalizm
i etyka
39Zasada 2,6
Wpływ na społeczeństwoS.9.3
Społeczność lokalna
413-1 Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe.Społeczne zaangażowanie46-47Zasada 1, 8
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”.Społeczne zaangażowanie
Społeczna odpowiedzialność biznesu
46-47Zasada 1, 8Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Zaangażowanie społeczne/ Edukacja i kultura/Tworzenie miejsc pracy i rozwój społeczności lokalnej
Przeciwdziałanie korupcji
205-2 Komunikacja i szkolenia pracowników z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych w organizacjiProfesjonalizm
i etyka
39Zasada 10
Udział w życiu publicznym
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów i beneficjentówProfesjonalizm
i etyka
39Zasada 10

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.